•  

                                                                                                                                               

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ŠPORTOVÉHO KLUBU POLICAJNEJ KYNOLÓGIE

  Tento dokument upravuje zásady spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú spracúvané občianskym združením ŠPORTOVÝ KLUB POLICAJNEJ KYNOLÓGIE, so sídlom Švantnerova 1, 84101 Bratislava – Dúbravka, Slovenská republika, IČO: 42170354, zapísaným v registri občianskych združení, vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ŠKPK“) a obsahuje najmä poučenie pre osoby, ktorých osobné údaje ako občianske združenie spracúvame (ďalej len „dotknuté osoby“).

  Naše občianske združenie ŠKPK sa venuje predovšetkým výcviku psov na rôznych úrovniach náročnosti. Za týmto účelom ponúkame verejnosti kurzy výcviku a združujeme členov ŠKPK. Pri svojej činnosti spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, a to spôsobom, v  rozsahu, na účely a počas doby spracúvania určenej v týchto Zásadách, z čoho nám vyplývajú povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018“).

  Jednou z našich povinností je poskytnúť dotknutým osobám informácie o spracúvaní ich osobných údajov. A tieto informácie nájdete v týchto Zásadách.

  Kto spracúva Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúva ŠPKP, ktorý je prevádzkovateľom, t.j. Vaše osobné údaje spracúva vo vlastnom mene a sám určuje účel a prostriedky ich spracúvania.

  Ďalšími subjektami, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, sú sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje na základe poverenia prevádzkovateľa, jeho pokynov a v jeho mene. Týmto sprostredkovateľom sú naši partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby za účelom riadneho fungovania nášho občianskeho združenia (vrátane zabezpečovania účtovníctva, daňových povinností, a pod.), vykonávania našej verejnoprospešnej činnosti (vrátane prevádzky nášho webového sídla, ktoré pre nás zabezpečuje spoločnosť Websupport, s.r.o.), ako aj propagácie nášho klubu.

  Vybrané fotografie (prípadne videá), ktoré vyhotovujeme na akciách ŠKPK (jednotlivých výcvikoch psov, výletoch, pobytoch na chatách, opekaniach, súťažiach, a pod.) zverejňujeme na našom webovom sídle a na sociálnej sieti Facebook v rámci profilu ŠKPK. Pre komunikáciu s našimi členmi a účastníkmi jednotlivých kurzov môžeme využívať aj freemailové služby, napr. Gmail prevádzkovaný spoločnosťou Google LLC.

  Viac informácií k prenosu osobných údajov do zahraničia nájdete nižšie.

  Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?

  Náš ŠKPK dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám či už ako členovia ŠKPK, ako účastníci našich kurzov alebo ako záujemcovia o tieto kurzy zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete ako na prevádzkovateľa osobných údajov kedykoľvek obrátiť:

  1. e-mailom na e-mailovej adrese: fero69@cvicimepsov.sk;
  2. osobne v mieste výcvikového strediska ŠKPK na adrese Agátova 10, 841 01 Bratislava;
  3. vyplnením a odoslaním webového kontaktného formuláru na webovom sídle www.cvicimepsov.sk/kontakt/.  

  Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov si môžete uplatniť rovnakým (viac informácií k právam dotknutej osoby nižšie).

  Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

  1. VÝCVIK PSOV

  Spracúvame osobné údaje nasledovných dotknutých osôb:

  1. Osoby, ktoré vyplnia nezáväznú online prihlášku na našom webovom sídle www.cvicimepsov.sk

  V online prihláške, ktorú vyplníte na webovom sídle ŠKPK www.cvicimepsov.sk (ďaleh len „webové sídlo“), budete požiadaní o vyplnenie nasledovných povinných údajov: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, e-mail a telefónne číslo, a identifikácia Vášho psa (meno, dátum narodenia, plemeno, pohlavie, prípadné tetovacie číslo alebo čip, ak boli pridelené).

  Vyplnenie online prihlášky je dobrovoľné a nie je podmienkou pre vstup do žiadneho z našich kurzov. Je však prejavením záujmu o naše kurzy a o absolvovanie osobného pohovoru.

  Tieto osobné údaje potrebujeme na Vašu identifikáciu a kontaktovanie za účelom osobného pohovoru, ktorý je podmienkou vstupu do Vami vybraného kurzu. Tieto údaje zároveň budú pre Váš väčší komfort v plnom rozsahu predvyplnené v záväznej prihláške, ktoré v prípade úspešnosti ústneho pohovoru podpíšete. Dátum narodenia (vek záujemcu) je pre nás potrebný za účelom prípravy vhodného obsahu osobného pohovoru. Zoberte prosím na vedomie, že hoci sa účastníkom kurzu môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov, prípadne staršia ako 60 rokov, osobný pohovor musí byť vedený individuálne za účelom posúdenia spôsobilosti uchádzača na zvládnutie vybraného kurzu. Za týmto účelom je potrebné, aby sme vopred vedeli vek uchádzača a mohli tomu prispôsobiť obsah a spôsob vedenia osobného pohovoru.

   

  Po odoslaní nezáväznej prihlášky (kliknutím na tlačidlo „Odoslať prihlášku“) nám svoje osobné údaje odošlete. Následne budete kontaktovaní za účelom dohodnutia osobného stretnutia. Pri vyplnení online prihlášky máte pod formulárom k dispozícii tieto Zásady. Odoslaním formuláru potvrdzujete, že ste sa so Zásadami oboznámili.

  1. Osoby, ktoré vyplnia a podpíšu záväznú prihlášku

  Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru budete vyzvaní na vyplnenie záväznej prihlášky na absolvovanie príslušného kurzu. V tejto záväznej prihláške uvediete (prípadne už budú predvyplnené z online prihlášky) Vaše údaje minimálne v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo a identifikácia Vášho psa (meno, dátum narodenia, plemeno, pohlavie, prípadné tetovacie číslo alebo čip, ak boli pridelené).  

  Odovzdaním prihlášky ŠKPK sa stávate účastníkmi Vami vybraného kurzu a vzniká medzi Vami a ŠKPK zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje spracúvame pre riadne plnenie tohto zmluvného vzťahu, ktorého účelom je poskytnúť v spolupráci s Vami Vášmu psovi výcvik v kurze, do ktorého ste podali prihlášku. Pre riadne plnenie zmluvného vzťahu je nevyhnutné Vás (i) identifikovať ako nášho zmluvného partnera a (ii) komunikovať s Vami prostredníctvom kontaktných údajov.

  Osobné údaje uvedené na záväznej (papierovej) prihláške sú povinné a bez ich uvedenia nie je možné stať sa účastníkom žiadneho z našich kurzov. Pokiaľ ste nevyplnili online prihlášku, tieto Zásady sú Vám k dispozícii pri vyplnení záväznej prihlášky v priestoroch ŠKPK. Podpisom záväznej prihlášky zároveň potvrdzujete, že Vám tieto Zásady boli sprístupnené a a oboznámili ste sa s ich obsahom.  

  Pokiaľ sa účastníkom kurzu má stať osoba mladšia ako 18 rokov, podmienkou vstupu je udelenie súhlasu zákonného zástupcu so vstupom do kurzu. Táto osoba mladšia ako 18 rokov bude pri vypĺňaní prihlášky poučená o spracúvaní jej osobných údajov spôsobom prispôsobeným jej veku.

   

  Základný 3-mesačný výcvik sa končí „Skúškou ovládateľnosti psa“ (SOP). Po úspešnom ukončení základného výcviku získa držiteľ psa osvedčenie o úrovni zloženej skúšky SOP. Toto osvedčenie obsahuje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, meno psa, pohlavie a rasa, plemeno, čip psa alebo tetovacie číslo, ak ho pes má, dátum vydania osvedčenia a počet získaných bodov zo zloženej skúšky. Osvedčenie slúži ako potvrdenie úspešného absolvovania výcviku a držiteľ psa ho môže taktiež použiť ako podklad pre zľavu dane za psa podľa príslušných všeobecne záväzných nariadení obcí a mestských častí.

  1. ČLENSTVO V ŠKPK

  Riadni členovia

  Po absolvovaní základného 3 mesačného výcviku a po zložení skúšky SOP môžu absolventi kurzu požiadať o členstvo v ŠKPK. Po prijatí sa stanú na 1 rok kadetmi a následne môžu byť prijatí za riadnych členov. Žiadosť o členstvo sa podáva písomne a vypĺňajú sa v nej osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, dátum absolvovania základného výcviku a dátum zloženia skúšky SOP, e-mail a telefónne číslo, identifikačné údaje psa a pod. Tieto údaje sú spracúvané na účely členstva po celú dobu trvania členstva. Ich poskytnutie je podmienkou pre vznik členstva v ŠKPK.

  Čestní členovia

  Ak ste sa stali na základe rozhodnutia výboru ŠKPK čestným členom ŠKPK, od momentu tohto rozhodnutia o Vás na účely Vašej evidencie ako čestného člena evidujeme Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, a pod. Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik a trvanie čestného členstva v ŠKPK.

  1. OCHRANA MAJETKU A BEZPEČNOSŤ V AREÁLI ŠKPK

  Osoby, ktoré sa pohybujú v areáli ŠKPK

  Kniha dochádzok

  Pre účely ochrany nášho majetku, ako aj zabezpečenie bezpečnosti osôb, pohybujúcich sa v našom areáli, ŠKPK vedie Knihu dochádzok ŠKPK. V zmysle Klubového poriadku ŠKPK je preto každá osoba vstupujúca do areálu ŠKPK povinná zapísať do Knihy dochádzok svoje meno a priezvisko, dátum a čas vstupu do areálu a odchodu z areálu. Ak vstupujete do areálu na základe pozvania riadneho člena, ste povinný uviesť svoje osobné údaje za zápisom tohto riadneho člena v Knihe (čím zároveň poskytnete informáciu o tom, ktorý z riadnych členov ŠKPK Vás do areálu priviedol).

  Kamerový systém

  Pre účely ochrany nášho majetku, ako aj zabezpečenie bezpečnosti osôb, pochybujúcich sa v našom areáli, ŠKPK taktiež zabezpečuje nepretržité monitorovanie areálu ŠKPK kamerovým systém s nahrávaním a ukladaním nahrávok na lokálnom serveri počas maximálne 30 dní. Nahrávky areálu ŠKPK sú vyhotovované a ukladané bez zvuku.

  1. KOMUNIKÁCIA

  Verejnosť má možnosť sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami ohľadom činnosti ŠKPK telefonicky, e-mailom, ako aj cez online formulár umiestnený na webovom sídle.

  V online formulári je žiadateľ o informácie pre riadne vybavenie jeho správy povinný vyplniť svoje meno (ktoré slúži na oslovenie žiadateľa) a kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo, na ktorých ho budeme kontaktovať. V online formulári žiadateľ zároveň uvedie svoju správu pre ŠKPK, na ktorú mu budeme odpovedať.

  Následne žiadateľ o informácie bude kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky, v závislosti od charakteru jeho správy.

  1. PROPAGÁCIA

  ŠKPK sa ako občianskej združenie venuje verejnoprospešnej činnosti organizovania kurzov na výcvik psov určených verejnosti. Túto svoju činnosť, ako aj jednotlivé akcie ŠKPK, úspechy a výsledky svojej činnosti, má ŠKPK v záujme propagovať verejnosti, ako aj svojim členom a účastníkom kurzov a udržiavať tak povedomie o svojej činnosti.

  Vybrané fotografie (prípadne videá) z týchto akcií umiestňujeme na naše webové sídlo a facebookovskú stránku venovanú činnosti ŠKPK, ktorá slúži nielen na propagáciu ŠKPK, ale aj na komunikáciu s účastníkmi kurzov, členmi ŠKPK a verejnosťou.

  Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

   

  Druh osobných údajov

  Právny základ ich spracúvania

  Osobné údaje z online prihlášky

  • Online prihláška slúži ako žiadosť o osobný pohovor pred vstupom do samotného kurzu
  • právnym základom je vykonanie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy 

  Osobné údaje zo záväznej prihlášky

  • vstupom do kurzu vzniká medzi účastníkom kurzu a ŠKPK zmluvný vzťah so vzájomnými právami a povinnosťami
  • právnym základom je plnenie zmluvy voči účastníkovi výcviku

  Osobné údaje kadetov (kandidátov o členstvo v ŠKPK) a členov ŠKPK

  • členstvom v ŠKPK vzniká zmluva medzi členom a ŠKPK, na základe ktorej patria členom, ako aj ŠKPK vzájomné práva a povinnosti
  • právnym základom je plnenie zmluvy

  Osobné údaje osôb pohybujúcich sa v areáli ŠKPK

  • Právny základom je oprávnený záujem ŠKPK na ochrane jeho majetku a zabezpečení poriadku a bezpečnosti v jeho areáli

  Osobné údaje osôb, ktoré nás kontaktovali cez online kontaktný formulár

  • Účelom spracúvania je odpovedať na žiadosti verejnosti ohľadom nášho klubu a jeho činnosti
  • Zaslaním správy vzniká medzi žiadateľom na základe jeho žiadosti a ŠPKP jednorazová zmluva, ktorej obsahom je poskytnutie požadovanej informácie
  • Právnym základom spracúvania na účely je teda plnenie zmluvy 

  Osobné údaje osôb na zverejňovaných fotografiách a videách

  • Účelom spracúvania je propagácia ŠKPK a jej verejnoprospešnej činnosti zverejňovaním fotografií a videí účastníkov našich kurzov, členov ŠKPK, ako aj ďalších osôb prítomných na jednotlivých akcií na základe oprávneného záujmu ŠKPK na takomto spracúvaní
  • Dotknuté osoby sú pred vyhotovovaním týchto fotografií a videí vopred informované

  Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

   

  Druh osobných údajov

  Doba uchovávania

  Osobné údaje z online prihlášky

  • V prípade úspešnosti pohovoru sú vyplnené do záväznej prihlášky a spracúvané po dobu určené pre záväznú prihlášku;
  • V prípade neúspešnosti osobného pohovoru sú zlikvidované

  Osobné údaje zo záväznej prihlášky

  • Po celú dobu trvania príslušného kurzu a po skončení kurzu sú archivované po dobu 3 rokov (všeobecnej premlčacej doby) pre prípadné uplatnenie vzájomných nárokov súvisiacich s kurzom (zmluvným vzťahom) a pre štatistické účely

  Osobné údaje kadetov (kandidátov na členstvo ŠKPK) členov ŠKPK

  • Po celú dobu trvania členstva a po dobu 3 rokov (všeobecnej premlčacej doby) po skončení členstva pre prípadné uplatnenie vzájomných nárokov súvisiacich s členstvom (zmluvným vzťahom) a pre štatistické účely  

  Osobné údaje osôb pohybujúcich sa v areáli ŠKPK

  • Kniha dochádzok – po dobu 3 rokoch (všeobecnej premlčacej doby) od uzavretia (úplného vyplnenia) knihy pre účely ochrany majetku
  • Kamerový systém – nahrávky sa uchovávajú po dobu 30 dní od ich vyhotovenia

  Osobné údaje osôb, ktoré nás kontaktovali cez online kontaktný formulár

  • Po dobu vybavenia žiadosti a následne pre účely archivácie 1 rok od vybavenia žiadosti, resp. od poslednej komunikácie so žiadateľom

  Osobné údaje osôb na zverejňovaných fotografiách a videách

  • Po dobu dokedy dotknutá osoba nenamieta takéto spracúvanie, pričom na právo namietať je v pravidelných intervaloch upozorňovaná

  Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

  Ako už bolo uvedené, ŠKPK za účelom propagácie svoje verejnoprospešnej činnosti, vybrané fotografie (prípadne videá) z jednotlivých svojich akcií, na ktorých môžu byť zachytení členovia ŠKPK , účastníci kurzov, ako aj iní návštevníci areálu ŠKPK prítomní na jednotlivých akciách, zverejňuje, a to v nevyhnutnom rozsahu a spôsobom, ktorý nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, súkromia alebo iných práv dotknutých osôb. Vybrané fotografie (prípadne videá) môžeme umiestňovať na našu facebookovskú stránku, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v Californii, USA.

  Taktiež, na účely komunikácie s členmi ŠKPK, účastníkmi kurzov, ale aj inými záujemcami o našu činnosť môžeme komunikovať e-mailom, ktorý je poskytovanou freemailovou službou Gmail prevádzkovanou spoločnosťou Google LLC, so sídlom v Californii, USA.

  Obidve tieto spoločnosti sú súčasťou tzv. EU – US Privacy Shield (Rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti o tom, že zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov).

  Zoznam spoločností spadajúcich pod EU – US Privacy Shield je dostupný na webovej stránke www.privacyshield.gov/list.

  Aké máte práva?

  Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, za podmienok uvedených nižšie.

  Máte aj ďalšie práva:

  1. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

  Ako dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) máte právo požadovať od ŠKPK ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

  1. právo na opravu

  Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby ŠKPK ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  1. právo na obmedzenie spracúvania

  Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby ŠKPK ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu ŠPKP ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

  Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, ŠKPK ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  1. právo na prenosnosť osobných údajov

  Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli ŠKPK ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám ŠKPK ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  1. právo na výmaz

  Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u ŠKPK ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak ŠKPK bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje členov Programu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

  Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

  Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní ŠKPK bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

  Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

  Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

  1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

  Ak ŠKPK ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie v tabuľke), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a ŠKPK nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Pokiaľ ŠKPK bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

  1. právo podať sťažnosť na Úrad

  Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

  Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.  

  1. právo nechať sa zastúpiť

  Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR ŠKPK prevádzkovateľom alebo niektorým z jej sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

  Ako si uplatniť svoje práva?

  1. e-mailom na e-mailovej adrese: fero69@cvicimepsov.sk;
  2. osobne v mieste výcvikového strediska ŠKPK na ulici Agátova 10, 841 01 Bratislava;
  3. vyplnením a odoslaním webového formuláru na webovom sídle www.cvicimepsov.sk.  

  Tieto Zásady sú účinné od 25.5.2018 a platia aj pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje boli spracúvané ŠKPK pred týmto dátumom. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na webovom sídle, ako aj v priestoroch areálu ŠKPK, kde má ktokoľvek možnosť sa s nimi oboznámiť.